GPG key retrieval failed: [Errno 14] curl#37 – “Couldn’t open file /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysq ……

GPG key retrieval failed: [Errno 14] curl#37 – “Couldn’t open file /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql” 需要先运行下面的命令
rpm –import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-2022

将所需要的这个密钥导进来然后在执行

yum -y install mysql-community-server 就可以了

圈主 管理员

热门评论
:
该帖子评论已关闭
图片审查中...
编辑答案: 我的回答: 最多上传一张图片和一个附件
x
x
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索