tsar命令

tsar 是一个淘宝系统开源监控工具,可以用来收集和总结系统信息,如CPU负载,IO,和应用程序的信息,例如Nginx,HAProxy,Squid,等结果可以存储在本地磁盘或送往Nagios。

$ git clone git://github.com/kongjian/tsar.git
$ cd tsar
$ make
# make install
Or you can download the zip file and install it:

$ wget -O tsar.zip https://github.com/alibaba/tsar/archive/master.zip –no-check-certificate
$ unzip tsar.zip
$ cd tsar
$ make
# make install

 

[kongjian@tsar]$ tsar -l -i 1
Time —cpu– —mem– —tcp– —–traffic—- –xvda– -xvda1– -xvda2– -xvda3– -xvda4– -xvda5– —load-
Time util util retran pktin pktout util util util util util util load1
11/04/13-14:09:10 0.20 11.57 0.00 9.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/04/13-14:09:11 0.20 11.57 0.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

给TA买糖
共{{data.count}}人
人已赞赏
系统安全

ls命令

2018-4-22 9:25:16

性能监测与优化

jtest命令

2018-4-17 14:16:03

个人中心
今日签到
有新私信 私信列表
搜索